Langeslund Kirke

Kirken blev bygget i 1883, men allerede 10 år før forsøgte man første gang at indsamle penge til kirken.

Det var godsejer og justitsråd Henning Plesner, der var initiativtager. Han indkaldte til møde, men der blev kun indsamlet kr. 1.790, så byggeriet blev stillet i bero.

Sommeren 1882 gav en ualmindelig god høst på egnen, så justitsråd Plesner og provst Schjøtt, Brovst, mente, at tiden var inde til at drøfte kirkebyggeri igen. De indbød til møde på Halvrimmen skole 16. juli 1882 og her vandt sagen stor tilslutning. Der blev nedsat et udvalg. Det fik som medlemmer justitsråd Plesner, provst Schjøtt, gårdejer Chr. Olesen, Nørreøkse, murermester Niels Chr. Jensen, Arentsminde, og Jens Vestergaard, Røgild.

Der blev tegnet frivillige bidrag på kr. 6.250. Plesner donerede grunden plus kr. 500, og der blev givet et tilskud fra Kulturministeriet på kr. 10.000.

Grundstenen blev lagt 12. juni 1883 og 20. september samme år, blev prædikestol, altertavle, døbefont og knæfald installeret. Kirkeklokken var blevet hentet i Vestfalen og den blev hængt op samme dag.

23. september 1883 blev kirken indviet i overværelse af 600 mennesker (de fleste stod uden for).

Den samlede byggesum blev på kr. 13.500 og de resterende penge gav egnens landmænd.

Fra 1883 til 1903 – intet kendskab til noget musikinstrument i kirken. I 1903 fik kirken et harmonium, som formodes at være en gave.

I 1930 fik kirken et nyt orgel og pulpituret på vestgavlen blev bygget. I 1958 til kirkens 75 års jubilæum gennemgik kirken en større renovering. Våbenhuset blev udvidet og der blev installeret elektrisk varme. En ny kirkeklokke af malm blev ophængt og kirkegården blev udvidet med 400 m2.

Til kirkens 100 års jubilæum blev der opsat en ny altertavle udført af kunstmaler John Sparre Christensen, Viby. Det gamle alterparti hænger nu i våbenhuset.

I 2001 blev pulpituret fjernet for at give plads til et nyt orgel. Det blev indviet d. 17. marts 2002.